ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΑΣ

Ασφάλεια Σκαφών

Το σκάφος σας δίνει μία μοναδική ποιότητα ζωής & αίσθηση ελευθερίας. ΧΑΡΕΊΤΕ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

ΠΟΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Σύμφωνα με τον Νόμο 2743/99 του Ελληνικού Κράτους, όλοι οι κάτοχοι σκαφών πρέπει να ασφαλιστούν για την Αστική τους Ευθύνη.  Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης σας προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστείτε, εάν κληθείτε να αποζημιώσετε τρίτους για περιπτώσεις όπως: τραυματισμός, θάνατος, υλικές ζημίες άλλων σκαφών ή λιμένων.  Η υποχρέωση είναι για σκάφη με συνολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα.

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των επιβαινόντων του σκάφους καθώς και των τρίτων σε περίπτωση πρόσκρουσης, σύγκρουσης, ναυαγίου ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται σε περιουσιακά στοιχεία επιβαινόντων και τρίτων εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης, ναυαγίου ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.

Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης και μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση.

Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται.

Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.

Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.

Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.

Μπορεί κάποιος ανάλογα με τις ανάγκες του να επιλέξει και άλλες προαιρετικές καλύψεις όπως ενδεικτικά: κλοπή, φωτιά, έκρηξη, κακόβουλες ενέργειες, πρόσκρουση, βύθιση, ζημιές κατά τη μεταφορά κ.λπ.